ΣΧΟΛΕΣ ADR – ΣΕΚΟΟΜΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ

Η σχολή ΣΕΚΟΟΜΕΕ προσφέρει στους επαγγελματίες οδηγούς την δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού ADR για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Οι σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) της σχολής μας, παρέχουν τα απαιτούμενα εφόδια, μέσω σεμιναρίων, με σκοπό την επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις όπως έχουν οριστεί από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  • 2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ)

Η αναλυτική ύλη Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι ανάλογη με την κλάση του μεταφερόμενου προϊόντος και το είδος του οχήματος όπως ορίζεται από την συμφωνία ADR, περιλαμβάνει :

Οι εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από την (Διεύθυνση Μεταφορών Δυτικού Τομέα, Περιστέρι) αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων της Σχολής.

Το βιβλίο για ADR βρίσκεται στο: http://www.yme.gov.gr/pdf/ADR_manual.pdf

Τι είναι η ADR (http://www.yme.gr/index.php?tid=924#1);

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;

Το παρακάτω πινακάκι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Σχολής  ΣΕΚΟΟΜΕΕ (ADR) – ΣΕΚΑΜ  ΑΘΗΝΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κλάση 1    

Εκρηκτικά                                                                                  

Εκρηκτικές ύλες και είδη: ΤΝΤ, πυρίτιδα, ρουκέτες

Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές ύλες: εμπρηστικά φυσίγγια, πυροκροτητές                              

Αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα και παρόμοια εμπορεύματα: βεγγαλικά, καπνογόνα

Πρ. κίνδυνος: Έκρηξη

Κλάση  2

Αέρια πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα με πίεση: άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, μεθάνιο, φυσικό αέριο, φυσίγγια αερίου, εντομοκτόνα αέρια, βουτάνιο, προπάνιο

Πρ. κίνδυνος:      Ασφυξία

Δευτ.. κίνδυνος:   Κίνδυνος εντατικοποίησης της καύσης άλλων ουσιών

Κλάση 3

Εύφλεκτα υγρά: βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, εκχυλίσματα αρωματικά, ελαιοχρώματα κ.λ.π  

Πρ. κίνδυνος:      Φωτιά

Δευτ.. κίνδυνος:   Τοξικότητα

Κλάση   4.1

Εύφλεκτα στερεά: σπίρτα, ναφθαλίνιο, θείο, δημήτριο σε πλάκες, καμφορά συνθετική, καουτσούκ

Πρ. κίνδυνος:      Φωτιά

Κλάση   4.2

Εύφλεκτα στερεά ή ύλες υποκείμενες σε αυτόματη καύση:   βαμβάκι, μαλλί άχρηστο, λευκός και  κίτρινος φώσφορος, μέταλλα σε πυρφόρο μορφή

Πρ. κίνδυνος:      Αυτανάφλεξη

Κλάση   4.3

Εύφλεκτα στερεά ή ύλες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό: σκόνη αλουμινίου,  λίθιο, αλκολομετάλια (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), λεπτά ξέσματα ψευδαργύρου, νάτριο, ασβέστιο

Πρ. κίνδυνος: Επικινδυνότητα με το νερό από έκκληση αερίων – Εκπομπή εύφλεκτων αερίων

 Κλάση   5.1

Οξειδωτικές ύλες: λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, νιτρικό αλουμίνιο, νιτρικό ασβέστιο

Πρ. κίνδυνος: Εκπομπή Οξυγόνου.

Δευτ. κίνδυνος: Αυτόνομη βίαιη αντίδραση που προκαλείται από αποσύνθεση

Κλάση   5.2 Οργανικά υπεροξείδια: τύπου C, τύπου D, τύπου Ε

Πρ. κίνδυνος: Θερμική Αστάθεια

Κλάση   6.1

Τοξικές ύλες: δακρυγόνα, φάρμακα, υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, χλωρονιτροβενζένια, φαινόλη

Πρ. κίνδυνος: Δηλητηρίαση

Δευτ. κίνδυνος: Οξείδωση (εντατικοποίηση της φωτιάς)

Κλάση   6.2

Απεχθείς, νοσογόνες και μολυσματικές ύλες: ιατρικά απόβλητα, νωπά δέρματα, νωπά κόκκαλα, εντόσθια

Πρ. κίνδυνος: Μόλυνση

Κλάση   7  

Ραδιενεργές ύλες: ουράνιο, θόριο, εξαφθοριούχο ουράνιο

Πρ. κίνδυνος: Ραδιενέργεια

Κλάση   8 Διαβρωτικές ύλες: θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, διάλυμα καυστικής σόδας, χρησιμοποιημένες μπαταρίες

Πρ. κίνδυνος:     Διάβρωση

Δευτ. κίνδυνος: Τοξικότητα

Κλάση   9

Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη: αμίαντος, μπαταρίες λιθίου, συσκευές φουσκώματος

αερόσακων, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, διοξίνες

Διάφορους κινδύνους (π.χ σε περίπτωση φωτιάς εκπομπή διοξινών)

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

(α): πολύ επικίνδυνο             [333]                                            F → Εύφλεκτο

(b): ιδιαιτέρως επικίνδυνο    [33]                                            Α → Ασφυξιογόνο

(c) : ελαφρώς επικίνδυνο      [30]                                          ΤΟ → Τοξικό-Οξειδωτικό

© 1996  ΣΕΚΟΟΜΕΕ (ADR) – ΣΕΚΑΜ ΑΘΗΝΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ