Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Σύμβουλος Ασφαλείας για την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (σύμβουλος) κάθε πρόσωπο διοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επιχείρησης και έχει ως κύρια αποστολή να αναζητεί κάθε μέσο και να προωθεί κάθε ενέργεια, στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ώστε να διευκολύνει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών τηρουμένων των ισχυουσών ρυθμίσεων και υπό βέλτιστες συνθήκες ασφαλείας.

Στον σύμβουλο ανατίθενται τα ακόλουθα καθήκοντα προσαρμοσμένα στις δραστηριότητες της επιχείρησης:

– εξετάζει κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, – συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, – μεριμνά για την κατάρτιση ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή ενδεχομένως προς τη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΠΜΕ και στην αρμόδια τοπική Αστυνομική Αρχή, ως προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι αναφορές φυλάσσονται επί πέντε έτη και τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών, κατόπιν αίτησής τους.

Τα καθήκοντα του συμβούλου, εξάλλου, περιλαμβάνουν κυρίως την εξέταση των ακόλουθων πρακτικών και διαδικασιών σχετικά με τις οικείες δραστηριότητες:

  • τις διαδικασίες για την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων,
  • την πρακτική της επιχείρησης σχετικά με τη συνεκτίμηση, κατά την αγορά των μεταφορικών μέσων, κάθε ειδικής ανάγκης σε σχέση με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα,
  • τις διαδικασίες επιθεώρησης του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης, το γεγονός ότι το αρμόδιο προσωπικό της επιχείρησης έχει λάβει κατάλληλη κατάρτιση η οποία και είναι εγγεγραμμένη στο φάκελό του, την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
  • την ανάλυση και εάν παραστεί ανάγκη, τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τα ατυχήματα, τα περιστατικά ή τις σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
  • την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη ατυχημάτων, περιστατικών ή σοβαρών παραβάσεων,
  • τη συνεκτίμηση των νομοθετικών προϋποθέσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την επιλογή και τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων ή άλλων μεσαζόντων,
  • την εξακρίβωση κατά πόσον το προσωπικό που ασχολείται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών διαθέτει διαδικασίες εκτέλεσης και λεπτομερείς εντολές,
  • την ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών,
  • την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στα μεταφορικά μέσα, των εγγράφων και εξοπλισμών ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις μεταφορές και τη συμμόρφωση των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισμών με τις οικείες ρυθμίσεις,
  • την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων σχετικά με τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης.

Ο Σύμβουλος πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται ρητά:

α. το μέσο της χερσαίας μεταφοράς: 1. οδική μεταφορά 2. σιδηροδρομική μεταφορά.

β. οι κατηγορίες των επικίνδυνων εμπορευμάτων: 1. κλάση 1 2. κλάση 2 3. κλάση 7 4. κλάσεις: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9 5. κλάση 3, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών UN 1202, 1203, 1223 για τις οποίες ισχύει. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του.

Το πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.

β. Είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος Β κατηγορίας.

γ. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς.

δ. Έχουν παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο μαθημάτων ειδικής κατάρτισης

ε. Έχουν περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις .

Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης. Η ισχύς του ανανεώνεται για πενταετείς περιόδους αν ο κάτοχος κατά το τελευταίο έτος πριν τη λήξη του επιτύχει σε εξετάσεις ανανέωσης . Η παρακολούθηση ανανεωτικού προγράμματος κατάρτισης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις ανανέωσης.

Το πιστοποιητικό έχει τη μορφή του υποδείγματος στο παράρτημα III της υπ’ αριθμ. 64834/5491/13.10.2000 (Β 1350/2000) κοινής υπουργικής απόφασης και αναγνωρίζεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ADR / RID και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την 1.8.3 παράγραφο της Συμφωνίας ADR, κάθε επιχείρηση οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικινδύνων εμπορευμάτων οδικώς υποχρεούται να διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.

Ο σύμβουλος έχει τα παρακάτω βασικά καθήκοντα :

 

  • Παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζουν την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων,
  • Παροχή συμβουλών του εγχειρήματος του για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων,
  • Προετοιμασία ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή της τοπικής δημόσιας αρχής, ό,τι είναι κατάλληλο, σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης στη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

 

  • Η επιχείρησή μας διαθέτει καταρτισμένους συμβούλους ( από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Οχημάτων) που μπορούν να παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες σε οποιαδήποτε είδος μεταφοράς επικίνδυνου εμπορεύματος.

 

© 2015  ΣΕΚΟΟΜΕΕ (ADR) – ΣΕΚΑΜ ΑΘΗΝΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ